Xi Jiao Hotel

北京西郊宾馆

Language:English | 简体中文
Address:18 Wangzhuang Road (Wangzhuang Lu),Beijing
Booking online